วันที่ 12 เมษายน 2553 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2553 "พลังผู้สูงอายุ ภูมิปัญญาไทย สร้างสังคมไทย รู้รักสามัคคี" ณ วัดโพนชัย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Comment

Comment:

Tweet