วันที่  ๓๐ เมษายน  ๒๕๕๓  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  ได้จัดประชุมคณะทำงานทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัด (ครู  ก)  โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๓  ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย  ซึ่งมีมติกำหนดจัดสูตรอบรมทีมสหวิชาชีพ (ครู ข)    ในวันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๓  ณ  โรงแรมเอพีคอร์ท  ตำบลกุดป่อง  อำเภอเมือง  จังหวัดเลย โดยได้มอบมอบให้ทีมสหวิชาชีพครู  ก  แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ

Comment

Comment:

Tweet